فارسی|ENGLISH
دستورالعمل های کیفیت :

دستورالعمل های کیفیت

banner-333-certification

 • خط مشی کیفیتMA-QP-00-00
 • ساختار سازمانی MA-OC-00-00
 • نظامنامه کیفیت MA-QM-00-00
 • شرح واحدها AF-V-00-00
 • فرآیند بازنگری مدیریتMA-P-01-00
 • فرآیند کنترل مدارک و داده ها QA-P-02-00
 • فرآیند ممیزی داخلی کیفیتQA-P-03-00
 • فرآیند اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه QA-P-04-00
 • فرآیند رسیدگی به بازخورد های مشتریان QA-P-05-00
 • فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود مستمرQA-P-06-00
 • فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه / تولید PL-P-01-00
 • فرایند پایش و اندازه گیری محصول QC-P-01-00
 • فرآیند کنترل محصول نامنطبق QC-P-02-00
 • فرآیند کنترل وسایل پایش و اندازه گیریQC-P-03-00
 • فرایند شناسایی و ردیابی محصول QC-P-04-00
 • فرآیند بازرسی و آزمونQC-P-05-00
 • فرآیند آموزشTR-P-01-00
 • فرآیند طراحی محصولTE-P-01-00
 • فرآیند حفاظت از دارایی مشتری TE-P-02-00
 • فرآیند نگهداری و تعمیرات تجهیزات PM-P-01-00
 • فرآیند انبارش ST-P-01-00
 • فرآیند خریدBU-P-01-00