فارسی|ENGLISH
خط مشی کیفیت :

خط مشی کیفیت

شرکت کاوش نیرو جهت توسعه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008و الزامات مشتریان ، خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱- کیفیت در پروژه به معنی انجام پروژه با رعایت کامل نظر مشتری در زمان مشخص با هزینه بهینه

Business man drawing social network structure

Business man drawing social network structure

۲- کیفیت در محصول به معنی ساخت محصول منطبق با استاندارد و نیاز بازار با هزینه بهینه
۳- نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت تمامی کارکنان در همه سطوح شرکت
۴- آموزش مستمر نیروی انسانی و تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفی دانش و مهارت ایشان
۵- تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار

بدیهی است جهت دستیابی به اهداف فوق نیاز به همکاری همه جانبه مدیران و کارکنان درکلیه سطوح شرکت می باشد.
مسئولیت اطمینان از حسن اجرای این خط مشی بر عهده اینجانب است و تمامی کارکنان ملزم به اجرای موارد مندرج در این خط مشی در چارچوب وظایف خود می باشند .درک و اجرای صحیح این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.