حوزه های فعالیت

Slide background
برق و ابزار دقیق
مکانیک
(EPC) پروژه های کلید در دست
بازرگانی(تامین کننده تجهیزات صنعتی)
(R&D) تحقیق وتوسعه